top of page
Sphere on Spiral Stairs

โครงการ

วิศวกรรมโครงสร้าง M&E สถาปัตยกรรมที่ หลากหลายรวมถึง งานสถาปัตยกรรม ภายในงาน ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้าน ภูมิสถาปัตยกรรม แบบครบวงจร รวมถึงเราสามารถจัดการ ทุกด้านของการจัดการโครงการและงานก่อสร้าง

ประเภทของบริการที่มีให้ ได้แก่ :

  • บริการครบวงจรในงานที่ปรึกษา / ออกแบบ

  • ปรับปรุงและสร้างชุดติดตั้งเพิ่มเติม

  • การควบคุมงานก่อสร้าง

  • การวางแผนโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้

Architectural
Civil Engineering

สถาปัตยกรรม

High Contrast Staircase

งานออกแบบทันสมัย

1. การกำหนดโครงการ (การเขียนโปรแกรมสถาปัตยกรรม)

2. การออกแบบเบื้องต้น (การออกแบบเบื้องต้น)

3. พัฒนาการออกแบบ (Design development)

4. การเขียนแบบขออนุญาตและแบบก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง)

Interior
building construction

โยธาและโครงสร้าง

วิศวกรรม

งานออกแบบโครงสร้างและโยธา

1. ออกแบบวิศวกรรมเบาะและโยธา
2. บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
3. บริการด้านการจัดการ
4. การตรวจสอบสภาพ
5. การวิเคราะห์และการออกแบบอันเก่า

Electrical

งานตกแต่งภายใน

Modern Living Room

งานออกแบบตกแต่งภายใน

1. ให้คำปรึกษาและการขอข้อมูล

2. การวางผังและนำเสนอประเด็นการฝึกขั้นต้น

(Lay-out และ Conceptual Design)

3. การพัฒนาแบบขั้นตอนขั้นต้น

4. การพัฒนาแบบขั้นตอนขั้นสุดท้าย

5. การกำหนดวัสดุสำหรับตกแต่งภายในทั้งหมด

6. การเขียนแบบรายละเอียด

Sanitary

ระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

Communication Tower

งานออกแบบระบบไฟฟ้าและการโม

1. ไฟฟ้าส่องสว่างทั้งภายในและภายนอก

2. LAN / ไฟเบอร์

3. โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์

4. ภาพและเสียง

5. ระบบกล้องวงจรปิด

6. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
7. สายสัญญาณอื่น ๆ

Air Conditioning

น้ำประปาระบบสุขาภิบาลดับเพลิง

Wall Hydrant

งานออกแบบระบบท่อประปาและระบบดับเพลิง

1. ท่อน้ำเย็น (GSP-M)

2. ดินขยะและท่อระบายน้ำ

3. ท่อน้ำร้อน

4. สุขภัณฑ์

5. เรียกคืนระบบเก่า

IT System

เครื่องปรับอากาศ

& ระบบระบายอากาศ

Air Filter

งานออกแบบระบบระบายอากาศ

เราให้บริการออกแบบติดตั้งระบบระบายอากาศและระบายอากาศให้มีความเหมาะสมซึ่งควรพิจารณาให้กับลูกค้าโดยช่องถึงความเสี่ยงและสภาพอากาศในการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการต่างกันเช่นเช่นโซฟาโรงแรมอาหาร กลไกเครื่องจักรหรือเครื่องจักรผลลัพธ์โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีรวมถึงเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อเหมาะสม

Landscape

ระบบไอที

Monitoring Room

งานออกแบบระบบเทคโนโลยีวิชาการ

เราให้บริการด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีการให้บริการกับโครงการต่างๆช่วยให้สามารถนำไอทีไปแนะนำกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของตารางงานมากที่สุดโดยร่วมวางแผนการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

นำเข้าวิธีการทางธุรกิจหรือการออกแบบระบบสำหรับผู้ใช้ที่ทำความเสียหายถึงการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

งานภูมิทัศน์

City panorama view with skyline

งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

เราทำความเข้าใจกับอาวุธและนำหัวใจในคู่นั้นมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการดูความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อคนจำนวนมากและอย่างน้อยที่สุดด้วยการออกแบบโครงการที่ไม่สะดวกความสะดวกสบายของผู้ว่าจ้างหรือทางธุรกิจลดผล

ขั้นตอนต่อสภาพอากาศทางธรรมชาติและไม่ห้องพักที่ไม่ยอมให้มีในกระบวนการใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับความเหมาะสมและเหมาะสมกับสภาวะในการอยู่อาศัยที่ดี

bottom of page